Nem! Nem! Soha!


 
Közösség
 
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Kattintson rá!
free counters
 

 
Feltámadunk!

 
Elszakítva

Érdekes Újság (1920)

 
Ars poetica
 
Kiemelt hírek
 
Szavazás
Ki a kedvenc alkotód?

Ady Endre
József Attila
Kosztolányi Dezső
Kós Károly
Németh László
Nyirő József
Rejtő Jenő
Szabó Dezső
Tamási Áron
Wass Albert
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Szerinted melyik rendszerkritikus erő kerülhet a Syriza után kormányra?

Die Linke (Németország)
Jobbik (Magyarország)
LMP (Magyarország)
Nemzeti Front (Franciaország)
Ötcsillagos Mozgalom (Olaszország)
Podemos (Spanyolország)
Sinn Féin (Írország)
UKIP (Nagy-Britannia)
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Zenék!

 
Számláló
Indulás: 2004-01-15
 
Új jobboldal

  • «Minden dolognak mértéke az ember» (Protagorasz)

Korunk barbár vadkapitalizmusának ideáljai a bankrendszer primus inter paresei, a financiális oligarchák, a milliárdok mágusai, a modern Cipollák. Minden dolognak mértéke márpedig az ember, nem a Wall Street spekulánsai! Embercentrikus ökonómiai politikára van szükség, de az állami újraelosztás, redisztribúció nem csaphat át felelőtlen pocsékolásba. Meg kell találni az "arany középszert", az arany középutat a Welfare State típusú szociális-paternalista túlgondoskodás és a neoliberalizmus antihumánus, a piacban fenntartások nélkül bízó mechanizmusai között.

  • «Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,/ Csak elfajult kor hős elődöket» (Garay János)

Minden nép, minden nemzet, mely immunis a saját történelmére, múltjára, nemzeti hőseire való emlékezéssel szemben, halálra van ítélve. A nemzeti közösségek szellemi fogyatkozásra apellálásának korában, amikor automatizált pártkatonákat nevelnek a negyedik hatalmi ág, a média látens manipulációs eszközeivel, amikor nívótlan debilek, korlátolt képességű botrányhősök -értsd: "celebek"- jelentik emberek százezreinek a "szellemi" muníciót, különösen fontos, hogy emlékezzünk történelmi nagyjainkra, felelevenítsük a múlt ősködébe vesző múltbéli történéseket. Memento mori -emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy Herder jóslata ne válhasson valóra-nem veszhetünk el a történelem süllyesztőjében, felettünk nem mondhatja ki a sententiát a história ítélőszéke! Egy ezredévnyi szenvedés kér most éltet vagy halált!

  • «Töretlen hittel ember és magyar» (Wass Albert)

Magyarországnak a globalizációs erőtérben sem szabad felednie brutális megcsonkítását, határon kívül rekedt véreit. Az Európai Unió tagjaiként is mindent meg kell tennünk azért, hogy támogassuk idegen impérium alatt élő magyar testvéreinket, különös tekintettel a Kárpátalján és a Délvidéken élő magyarságra: őket még mindig vasfüggöny választja el az anyaországtól! Katasztrofális a helyzet Erdélyben és a Felvidéken is, ahol a magyarságnak nap mint nap szembesülnie kell a soviniszta Gauleiterek tevékenységével. Elő kell segítenünk, hogy minden határon kívül élő magyar megkaphassa a kettős állampolgárságot. Támogatnunk kell autonómiatörekvéseikben a felvidéki polgárjogi mozgalmat, élén Bósza Jánossal, a Székelyföldi Nemzeti Tanácsot és Tőkés Lászlót, valamint a délvidéki magyar mozgalmakat! Deklarálnunk kell, hogy Európában gondolkodunk, de a Nemzetek Európájában, ahol minden nemzet élhet önrendelkezési jogával!

  • «Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret» (Márai Sándor)

Az előző pontban foglaltakkal is összefüggésben, fel kell ébreszteni a magyarság lelkében pislákoló hazaszeretet lángját, hogy aztán Vesta-lángként lobogva járja be -ha úgy tetszik, kísértetként- Európát és az egész világot. Ahogy Márai mondta volt, hazánk a történelmi méretekben megnagyított és időtlenített személyiség. Minden időkben akadtak olyan renegátok, akik a perduellio vétkét és stigmáját magukon viselve önnön nemzetük életére törtek, de szerencsére olyanok is, akik keblükben honszerelmükkel védelmezték az ellenségeinktől nemzetünket. A Haza bár sokak szemében absztrakt, avitt és atavisztikus fogalomnak tűnhet, valójában az egyik legfontosabb értékhordozó, primer kategória.

  • «Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs» (Berzsenyi Dániel)

Konvencionális megállapításnak tűnhet, de az erkölcstelenség, az öncélú hedonizmus, az erkölcstelenség bűnös ingoványára tévedés egész birodalmakat dönthet romba. A Római Birodalom vesztét is csak részben okozta az egyre nagyobb kiterjedésű terület feletti igazgatás kaotizmusa és a birodalomra törő hadak csapásai, fontos szerepe volt ebben a morális mankók eldobásának is. Helyre kell állítani a történelmi egyházakon esett csorbát. A totalitárius rezsimek, a nemzetiszocialista és bolsevik diktatúra az egyházak felszámolására és ellehetetlenítésére törekedtek, ugyanakkor az egyház katarzisra, lelki és materiális megtisztulásra is szorul. Az egyházaknak a hívők és Isten közötti harmonikus kapcsolat megteremtését kell szolgálniuk, nem egyes tisztségviselők önös érdekeit.  Az individuális, olykor azonban nagyobb méreteket öltő  és szervezett szekták baktériumként tenyésznek a tiszta erkölcs testén, ezek káros társadalmi hatását minden lehetséges plénum előtt hangsúlyozni kell.

  • «Mi más egy állam igazságosság nélkül, mint rabló banda?» (Szent Ágoston)

Véleményünk szerint az európai alkotmányok sorában kitüntetett szerepet foglal el az Ír Köztársaság alkotmánya. Ez a sui generis, sajátos alaptörvény preambulumában, bevezető rendelkezései között említi azokat az értékeket, amelyeknek  valóban szupranacionálisnak, nemzetek felettinek kellene lennie és mint ilyennek az európai kollektíva alapértékeinek... Az ír alaptörvényben nevesítik Istent, a vallás és a család fontosságát, a tradíciók és a Nemzet szerepét. Az állami szervezetrendszer, miként a jogrendszer is, fabatkát sem ér, ha az igazságosságra legalább elemi szinten nem törekszik. Radbruch ismert formulája szerint az igazságosságra még csak nem is törekvő, igazságtalan jog nem is helytelen, hanem törvényes jogtalanság. Egyéni, interperszonális viszonyainkban is fontos az igazságra törekvés: «az igazat mondd, ne csak a valódit, / a fényt, amelytől világlik agyunk, / hisz egymás nélkül sötétségben vagyunk.» (József Attila)

  • «Tisztességesen élni, mást meg nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét!» (Ulpianus)

A jog feladata az állampolgárok autonóm mozgásterének biztosítása, az emberhez méltó lét szavatolása, a társadalom javára ható emberi tevékenység  kibontakoztatásáhooz szükséges életkörülmények zavartalanságának, háborítathatatlanságának garantálása, az azt zavaró külső behatásokkal szembeni védelem biztosítása. Napjaink Magyarországán fájóan keveset foglalkoznak a jogi normák címzettjei a jogszabályokkal, társadalmi vita hiányában nincsenek tisztában jogaikkal és kötelezettségeikkel sem. Amikor egyesek a társadalomra veszélyes, antiszociális, agresszív magatartást kifejtő bűnelkövetők jogellenes cselekményei kapcsán a Rubicon átlépéséről beszélnek, megteszik az első fontos lépést a vita irányába, de valahogy megoldási javaslataik továbbra is a tarsolyuk mélyén lapulnak. Pedig érdekes és izgalmas téma lehetne a büntethetőségi korhatár 12 évre történő leszállításának kérdése (pláne a galerik egyre súlyosabb tevékenysége kapcsán), vagy a "bűnfeldícsérés"  1944 előtt egyébként büntetendő  intézményének  megoldatlan problémái (Whiskys rabló piedesztálra emelése et cetera.) A büntetőjognak véleményünk szerint ma inkább a kriminalizáció és a represszív intézkedések irányába kellene fejlődnie, hogy a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglalhasson helyet.

  • Családi körben

A család intézményét a történelem nagy viharai alapjaiban rengették meg. Paradigmaváltásra van szükség, vissza kell térni a tradicionális családfelfogáshoz: a nőknek a feladata a gyermeknevelés és a családi háztartás fenntartása, a férfiaké pedig a gyermekek és a feleség eltartása. A nők világképe, melyet a feminista és emancipációs mozgalmak produktumai alapjaiban rengettek meg, ma -tisztelet a kivételnek- a karrierizmuson és a törtetésen alapul. Nem hajlandók a gyermekvállalásra, mert az veszélyezteti a különböző pozíciók elérésének lehetőségét, szexuális életük csapodár, a "nem kívánt probléma" bekövetkezése esetén pedig a terhességmegszakítás vagy még rosszabb esetben a művi meddővé tétel mellett döntenek, sajnálatos módon egyre inkább állami asszisztálás mellett. Klara Zetkin, Rosa Luxemburg és a többi feminista ténykedéseinek ezért mára katasztrofális eredményei lettek. Vissza kell adni a család megbecsültségét, hiszen a tragikus demográfiai mutatók jelzik, hogy ha a tendenciák folytatódnak, a magyarság kisebbségbe kerül saját hazájában. A demográfiai krízisre nem a távol-keletiek importálása a megoldás, hanem a család tudatos támogatása. A házasság intézményének tudatos negligálása mellett egyre inkább a regisztrált élettársi kapcsolatot preferálják. A hálószoba intim szférájában természetesen mindenki a saját akarati autonómiájának megfelelően ténykedik, de házasság csak férfi és nő között jöhet létre.  A családon belüli erőszak kérdéskörében le kell szögeznünk, a férjnek nincs és nem is lehet az archaikus állapotokat idéző "patria potestasa", a nyers és brutális erőszak minden formája elítélendő. A férfi tisztelje élete párját és gyermekei anyját. Az alkoholizmusból eredő fizikális kirohanások nem jelentenek mentséget a bántalmazásra. Az édesanyáknak viszont koncentrált figyelmet kell fordítaniuk gyermekeik nevelésére: nem akcióhősökre és predatorokra van szüksége a gyermekeknek, hanem odaadó szeretetre ami azonban nem jelenthet öncélú pátyolgatást. A szocializáció célja a gyermek bevezetése a társadalomba!

  • «Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!»  (Reményik Sándor)

Az iskola -a család mellett- szekunder szocializációs tényező(legalábbis annak kellene lennie!) A hagyományos -és világszerte híres!- magyar oktatásra végső csapást mértek, hogy a romokon holmi multikulturális tudattól átitatott, önálló gondolkodásra képtelen "robotokat" neveljenek. Mellékessé vált,  hogy a nebulók az alma materben konvertálható tudást szerezzenek, mellékes, hogy alapadatokkal sincsenek tisztában. Eötvös József, Trefort Ágoston és Klebelsberg Kunó hagyatékára tekintettel kell átszervezni az iskolarendszert. Az iskola elsődleges feladata az emberi tudásanyag lehető legnagyobb mértékben történő átörökítése, másrészt a nevelés! Ennek érdekében ismételten be kell vezeti a fenyítőjogot, amit egyébként a Csemegi-kódex is tartalmazott. Ez nem brutalizmus és antihumanizmus- egy körmös nem a világ vége, ha nevelő célzattal alkalmazzák! "Non scholae, sed vitae discimus"-tartja a latin mondás, és valóban, nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!

Készült: Csonka-Magyarország, 2009. január 24.

10 hozzászólás
Idézet
2009.12.23. 17:00
Noémi

Minden dolog mértéke az ember? Kedves szerkesztők, ajánlom ehelyett egy másik idézetet keressenek. Prótagorász ugyanis a sztoikusok egyik leghírhedtebb alakja volt. Filozófiájukban az erkölcsi és törvényi normák be nem tartására buzdították, illetve azt állították, hogy az Isten mint olyan nem érdekli őket. Ők voltak az antik világ szdsz-esei.

Egyébként az oldaluk nagyon jó, csak így tovább!

Idézet
2009.05.22. 11:19
mariju

Minden színnek a saját útján kell mozognia, előreengedve akinek sürgősebb az útja, megelőzve, aki várhat. Egy rend szerint. És mindenkire sor kerül :)  Minden elem egy tőről fakad, különbözőképpen, de azonos elv szerint mozdul, és ennek csak az egész ad értelmet.

Idézet
2009.05.22. 11:16
mariju

Szerintem jó ez a Bűvös-kockás embléma.

Magyar dolog és új. A kocka. Játékos, találékony, könnyed, mégis fejtörésre ösztönöz. Ki lehet rakni, türelemmel, és akkor eltűnik a fent említett "bohóc-hatás" .(funny man, nem olyan rossz az)Nekem különben eszembe sem jutott.

Ész is kell  a kirakásához, logika.

A feltalálását komoly műszaki tudományos munka (építészeti kísérlet) előzte meg. Világszerte sikeres, nem megy ki a divatból.

Szerintem ezek vállalható dolgok.

A Bűvös kocka csak úgy ér valamit, ha a különböző színű elemek összekapaszkodnak. Szedtél már szét ilyen kockát? Nagyon furfangos megoldás, együtt tart, úgy hogy közben mégis mozgékony. Egy rend irányítja, de nem egy síkbeli sablon, sokkal összetettebb térbeli rendszer és mégis egyszerű az eredmény.

Ha szétbontjuk, az elemek használhatatlanok.

Ha egyformára szinezünk minden kockát, akkor segyszerre értelmét veszti az egész.

Így jó. Azért is tetszik, mert nem használati tárgy és mégis értékes.

Egy eszme, gondolat manifesztációja, amelyért azóta is rajong a világ.

Fel birom én ezt vállalni :)

Idézet
2009.05.15. 06:16
Júlia

ez a rubikkocka volt a felvarrónk 2007-ben angliában a cserkészvilágtalálkozón:) örülök hogy itt találkoztam vele:) szebb jövőt!

Idézet
2009.02.22. 21:03
Chief Pilot

Remélem, igazad lesz. Mellette szól, hogy hét törzs voltunk a hon(vissza)foglaláskor is.

Idézet
2009.02.15. 15:34
nemnemsoha

Kedves Chief Pilot,

szerintem pontosan az integrációt és a koherens ideológiát szimbolizálja ez a grafika. A  nemzetet alkotó testek összrendeződnek, hogy a nemzetben egyesülve szolgálhassák annak felemelkedését.

Idézet
2009.02.14. 11:33
Chief Pilot

Előre is bocsánatot kérek, de erről a "Rubik-kockás" Új Jobboldalról az jut az eszembe, hogy a sok szín sok-sok eltérő akaratot és célt jelez, ami miatt ezeket állandóan ki lehet játszani egymás ellen. Mindegyik szín dominálni akar, mindenki egyedül, sajátmaga akarja megváltani Magyarországot (és persze bezsebelni az érte járó elismerést). Szövetséget csakis érdekből - anyagi és hatalmi - érdekből köt, és már egy kis részgyőzelem után is azonnal benyújtja a számlát. A hazaszeretet pusztán jelszónak, nem átérzett érzelemnek érzem én az ilyenekben. Az "alázat" a magasabb cél elérése érdekében ismeretlen fogalom, pedig ez a kulcsfogalom! Csakis alázat és az egység, az áldozahozatal, a hálát nem váró személyes önfeláldozás a többiek, a nemzet érdekében járhat sikerrel.

De itt a Lelkiismeret88-tól a Kossuth téri ki tudja hány 50-100  fős sejteken át a Jobbikig mindenki miniszterelnök akar lenni. Önjelölt, messiások, szűk látókörű zelóták, hordószónokok.

Bohóc ruha. Az néz ki így, kisebb-nagyobb színes kockákból összevarrva. S a bohóc az örök vesztes, aki bár másokat megnevettet, sajátmaga inkább sír, boldogtalan, magányos, senki se veszi emberszámba.

Elnézést, nekem ez a véleményem.

Idézet
2009.02.11. 11:28
jobbikos

A valasztasokon is örülni kell es a jobbikra szavazni!!!

Idézet
2009.01.25. 06:08
Stelli

Szebb jövőt! A honlapnak és a Hazának is!

Idézet
2009.01.24. 23:55
Balassay Rózsa dr.

Örülök az ilyen gondolkodásnak.

 
BlogPlusz
Friss bejegyzések
2011.08.12. 23:55
2011.06.24. 10:27
Friss hozzászólások
Még nincs hozzászólás.
 
Összetartozunk!

 

 
Plakátmúzeum
 
Riadó


 

 
József Attila

 
Jó hírem van!

 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 

 
Hozzáadás a kedvencekhez

 
Keresés

 
Üvegablakok


Hamarosan!

 
Reklám
 
Ajánló
 
Linkek 

...
free counters
 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.